HƯỚNG DẪN CÁCH NẠP NGÂN PHIẾU VÕ LÂM 1 MOBILE AN TOÀN, ĐƠN GIẢN

tên Server
Số ngân phiếu còn
Giá tiền
Tình trạng
Server 226Nhận Up GH200.000 / 1000NPCÒN
Server 225Nhận Up GH200.000 / 1000NPCÒN
Server 224Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 223Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 222Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 221Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 220Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 219Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 218Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 217Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 216Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 215Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 214Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 213Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 212Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 211Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 210Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 209Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 208Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 207Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 206Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 205Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 204Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 203Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 202Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 201Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 200Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 199Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 198Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 197Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 196Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 195Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 194Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 193Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 192Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 191Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 190Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 189Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 188Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 187Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 186Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 185Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 184Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 183Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 182Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 181Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 180Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 179Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 178Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 177Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 176Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 175Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 174Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 173Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 172Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 171Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 170Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 169Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 168Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 167Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 166Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 165Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 164Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 163Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 162Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 161Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 160Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 159Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 158Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 157Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 156Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 155Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 154Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 153Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 152Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 151Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 150Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 149Nhận Up GH200.000 / 1000NP HẾT
Server 148 nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 147Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 146Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 145Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 144Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 143Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 142Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 141Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 140Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 139Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 138Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 137Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 136Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 135Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 134Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 133Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 132Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 131Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 130Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 129Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 128Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 127 nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 126 dìm Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 125 dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 124 thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 123Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 122 nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 121Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 120Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 119 dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 118Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 117Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 116Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 115Nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 114 nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 113 thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 112 dìm Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 111 nhận Up GH220.000 / 1000NPHẾT
Server 110 nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 109 nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 108 nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 107 thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 106 dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 105 dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 104 thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 103 nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 102 dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 101 HẾT - thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 100 HẾT - dìm Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 99 HẾT - nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 98 HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 970200.000 / 1000NPHẾT
Server 96HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 95 HẾT - nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 94 HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 930200.000 / 1000NPHẾT
Server 920200.000 / 1000NPHẾT
Server 91 HẾT - nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 900200.000 / 1000NPHẾT
Server 89HẾT - thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 880200.000 / 1000NPHẾT
Server 87HẾT - nhấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 860200.000 / 1000NPHẾT
Server 850200.000 / 1000NPHẾT
Server 84HẾT - thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 83HẾT - dìm Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 820200.000 / 1000NPHẾT
Server 81HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 800200.000 / 1000NPHẾT
Server 79HẾT - thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 78HẾT - dìm Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 77HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 76HẾT - dấn Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 750200.000 / 1000NPHẾT
Server 740200.000 / 1000NPHẾT
Server 730200.000 / 1000NPHẾT
Server 720200.000 / 1000NPHẾT
Server 710200.000 / 1000NPHẾT
Server 700200.000 / 1000NPHẾT
Server 690200.000 / 1000NPHẾT
Server 68 0 - thừa nhận Up GH200.000 / 1000NPHẾT
Server 670200.000 / 1000NPHẾT
Server 660200.000 / 1000NPHẾT
Server 650200.000 / 1000NPHẾT
Server 640200.000 / 1000NPHẾT
Server 630200.000 / 1000NPHẾT
Server 620200.000 / 1000NPHẾT
Server 610200.000 / 1000NPHẾT
Server 600200.000 / 1000NPHẾT
Server 590200.000 / 1000NPHẾT
Server 580200.000 / 1000NPHẾT
Server 570200.000 / 1000NPHẾT
Server 560200.000 / 1000NPHẾT
Server 550200.000 / 1000NPHẾT
Server 540200.000 / 1000NPHẾT
Server 530200.000 / 1000NPHẾT
Server 520200.000 / 1000NPHẾT
Server 510200.000 / 1000NPHẾT
Server 500200.000 / 1000NPHẾT
Server 490200.000 / 1000NPHẾT
Server 480200.000 / 1000NPHẾT
Server 470200.000 / 1000NPHẾT
Server 460200.000 / 1000NPHẾT
Server 450200.000 / 1000NPHẾT
Server 440200.000 / 1000NPHẾT
Server 430200.000 / 1000NPHẾT
Server 420200.000 / 1000NPHẾT
Server 410200.000 / 1000NPHẾT
Server 400200.000 / 1000NPHẾT
Server 390200.000 / 1000NPHẾT
Server 380200.000 / 1000NPHẾT
Server 370200.000 / 1000NPHẾT
Server 360200.000 / 1000NPHẾT
Server 350200.000 / 1000NPHẾT
Server 340200.000 / 1000NPHẾT
Server 330200.000 / 1000NPHẾT
Server 320200.000 / 1000NPHẾT
Server 310200.000 / 1000NPHẾT
Server 300200.000 / 1000NPHẾT
Server 290200.000 / 1000NPHẾT
Server 280200.000 / 1000NPHẾT
Server 270200.000 / 1000NPHẾT
Server 260200.000 / 1000NPHẾT
Server 250200.000 / 1000NPHẾT
Server 240200.000 / 1000NPHẾT
Server 230200.000 / 1000NPHẾT
Server 220200.000 / 1000NPHẾT
Server 210200.000 / 1000NPHẾT
Server 200200.000 / 1000NPHẾT
Server 190200.000 / 1000NPHẾT
Server 180200.000 / 1000NPHẾT
Server 170200.000 / 1000NPHẾT
Server 160200.000 / 1000NPHẾT
Server 150200.000 / 1000NPHẾT
Server 140200.000 / 1000NPHẾT
Server 130200.000 / 1000NPHẾT
Server 12 0200.000 / 1000NPHẾT
Server 110200.000 / 1000NPHẾT
Server 100200.000 / 1000NPHẾT
Server 90200.000 / 1000NPHẾT
Server 80200.000 / 1000NPHẾT
Server 70200.000 / 1000NPHẾT
Server 60200.000 / 1000NPHẾT
Server 50200.000 / 1000NPHẾT
Server 40200.000 / 1000NPHẾT
Server 30200.000 / 1000NPHẾT
Server 20200.000 / 1000NPHẾT
Server 10200.000 / 1000NPHẾT
s

4 phương pháp nạp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 smartphone an toàn, đơn giản. Nạp bằng lòng qua những cổng hấp thụ Zalo Pay, thẻ Zing, Credit thẻ hay ATM an toàn, nhân thể lợi.

Bạn đang xem: Cách nạp ngân phiếu võ lâm 1 mobile

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mobile là tựa trò chơi đưa chúng ta trở về thời hoàng kim của game online. Thông qua nội dung bài viết này mình đang hướng dẫn chúng ta cách nạp vào tựa game vào vai vừa ra mắt là Võ Lâm Truyền Kỳ 1 sản phẩm điện thoại một phương pháp an toàn, đối kháng giản, gấp rút nhất.


*

Bài viết này triển khai trên máy vi tính Dell Inspiron 14 chạy Windows 10. Chúng ta có thể thực hiện tương tự như cho những dòng điện thoại cảm ứng thông minh nền tảng i
OS, android và laptop, máy vi tính nền tảng Windows, mac
OS khác.

Xem thêm: Gạo nếp cẩm là gì? 11 công dụng của nếp cẩm thành những món ngon


I. Gợi ý nạp Võ Lâm Truyền Kỳ 1

1. Giải đáp nhanh

Truy cập vào trang nạp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 điện thoại > Đăng nhập tài khoản > Nhập thông tin nhân thiết bị (máy chủ, nhân vật) > chọn gói hấp thụ > chọn phương thức giao dịch thanh toán > Thanh toán.

2. Hướng dẫn bỏ ra tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile cùng đăng nhập tài khoản game của bạn. Chúng ta cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Zing ID hoặc dùng Email, Zalo.


*

*

*

*

VNĐ KBN Ngân phiếu
19.000 80 80
47.500 200 400
95.000 400 4.000
475.000 2.000 6.000
950.000 4.000 20.000
1.425.000 6.000 40.000

VNĐ KBN Ngân Phiếu
20.000 80 80
50.000 200 không áp dụng
100.000 400 400
1.000.000 2.000 4.000
1.500.000 4.000 6.000
5.000.000 20.000 20.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *