Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Chuyên Đề Đại Cương Hóa Hữu Cơ

Bạn vẫn xem trăng tròn trang mẫu mã của tài liệu "Chuyên đề 1: Đại cương về hoá học tập hữu cơ", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên
*

Chuyên đề 1. Đại cương về Hoá học tập hữu cơ kim chỉ nan trọng trọng điểm và cách thức giải bài tập trắc nghiệm hoá học 1 A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM I. HỢP CHẤT HỮU CƠ (HCHC) VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ (HHHC) 1) Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, CO32-, HCO3-, HCN, CN-, Al4C3, Ca
C2 2) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp hóa học hữu cơ với sự trở nên hoá của chúng. 3) Đặc điểm chung của những hợp chất hữu cơ:  Phải tất cả C, thường chạm mặt H, O, N, song khi gặp mặt S, P, Halogen và hoàn toàn có thể có cả kim loại. Hiđrocacbon là hợp hóa học chỉ đựng C và H.  link giữa các nguyên tử trong phân tử hóa học hữu cơ thường xuyên là liên kết cộng hoá trị.  những hợp chất hữu cơ thông thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi hay không rã hoặc ít tan trong nước, tan giỏi trong cac dung môi hữu cơ.  những chất hữu cơ dễ dàng cháy hèn bền cùng với nhiệt, phản ứng giữa các chất xẩy ra chậm, thường không hoàn toàn, có thể theo những hướng không giống nhau, thường phải xúc tác. II. PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ III. PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ  đội chức (C=C, C≡C, -X,-OH,CHO,) là đội nguyên tử gây ra phản ứng hoá học đặc trưng cho phân tử hợp hóa học hữu cơ. Ví dụ: các loại nhóm chức thường xuyên gặp: nhóm hiđroxyl (–OH), team cacbanđehit (–CH=O), đội cacboxyl (–COOH), nhóm cacboxi (–COO–), đội amino (–NH2), đội nitro (–NO2), CHUYÊN ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ các thành phần hỗn hợp CHƯNG CẤT: bóc tách các chất lỏng có ánh nắng mặt trời sôi khác nhau. CHIẾT: bóc tách các chất lỏng không xáo trộn vào nhau hoặc bóc chất hoà tan thoát khỏi chất rắn không hoà tan. KẾT TINH: tách các hóa học rắn gồm độ tan đổi khác theo nhiệt độ độ. CHƯNG CẤT THƯỜNG (to sôi không giống nhau nhiều) CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN (to sôi không giống ít) HỢP CHẤT HỮU CƠ Hiđrocacbon no Hiđrocacbon ko no Hiđrocacbon thơm Dẫn xuất của Hiđrocacbon Dẫn xuất Halogen R-X Ancol R-OH Andehit R-CHO Xeton CORRAxit COOHREste COOR"RAmin R NH2 Hiđrocacbon siêng đề 1. Đại cương về Hoá học tập hữu cơ lý thuyết trọng trung tâm và phương pháp giải bài xích tập trắc nghiệm hoá học 2 IV. DANH PHÁP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ : tất cả tên thông thường, tên khối hệ thống TÊN THÔNG THƯỜNG TÊN HỆ THỐNG ( IUPAC ) (International Union of Pure and Applied Chemistry) Dựa vào xuất phát hay đặc điểm của hợp chất TÊN GỐC CHỨC (viết cách) TÊN thay THẾ (viết liền) OH*Menthol (mentha piperta: bạc hà) *H-COOH: axit fomic (La fourmie con kiến) *CH3-COOH: axit axetic (Acetum, acetus: chua) Ví dụ: * C2H5-Cl: etyl clorua * CH3COOC2H5: etyl axetat * nước ngoài lệCH3-NH2: metylamin (viết liền) Ví dụ: * CH3-CH2CH3: propan * CH3-CH2-Cl: cloetan * CH3-CH-CH2OH: 2-brompropan-1-ol │ Br <2-brom(1) + pro(2 ) + an-1-ol (3)> Số cacbon trên mạch chính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tên mạch cacbon chính met et prop but pent hex hept oct non đec Phần định chức C–C C=C C≡C –OH –CHO –COOH –COO– thương hiệu phần định chức an en in ol al oic oat Số lần lặp lại 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp đầu ngữ đi tri tetra penta hexa hepta octa Lưu ý: thương hiệu của từng hợp chất hữu cơ còn phụ thuộc vào vào cấu tạo phân tử của hợp chất đó với được học kỹ từng bài xích cụ thể. V. TÊN MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TIÊU BIỂU TÊN THƯỜNG TÊN GỐC CHỨC TÊN thế THẾ C2H5OH ancol etylic etyl ancol etanol CH2=CH-COOH axit acrylic axit propenoic CH3-CH-CH2-CH2-OH │ CH3 ancol isoamylic isoamyl ancol 3-metylbutan-1-ol CH3CHO anđehit axetic etanal CH3COOCH2CH3 etyl axetat etyletanoat CH2=CH-C≡CH vinylaxetilen but-3-in-2-en HCOOH axit fomic axit metanoic CH2=CH-CH2OH ancol anlylic anlyl ancol propenol CH2-CH2-CH2 │ │ │ OH OH OH glixerol propan-1,2,3-triol Gồm: tên phần cội + thương hiệu phần chức Gồm: thương hiệu phần rứa (1) tên mạch thiết yếu (2) thương hiệu phần định chức (3) chăm đề 1. Đại cương cứng về Hoá học hữu cơ kim chỉ nan trọng tâm và cách thức giải bài bác tập trắc nghiệm hoá học tập 3 VI. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ Để cấu hình thiết lập công thức phân tử HCHC, cần tiến hành phân tích định tính và định lượng các nguyên tố. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỤC ĐÍCH khẳng định các nguyên tố xuất hiện trong yếu tắc phân tử HCHC. Xác định hàm lượng từng nguyên tố có mặt trong phân tử HCHC. NGUYÊN TẮC Chuyển những nguyên tố vào HCHC thành những chất vô cơ dễ dàng và đơn giản rồi nhận ra chúng bằng các phản ứng quánh trưng. - cân nặng một lượng đúng đắn HCHC, tiếp nối chuyển nguyên tố C thành CO2, nguyên tố H thành H2O, nguyên tố N thành N2, - xác định chính xác khối lượng hoặc thể tích của những chất CO2, H2O, N2,tạo thành; Từ kia tính thành phần phần trăm trọng lượng của những nguyên tố. PHƯƠNG PHÁP Cacbon Hiđro * khẳng định C, H: Nung HCHC với Cu
O để chuyển nguyên tố C thành CO2, thành phần H thành H2O. CO2 làm vẩn đục nước vôi trong. CO2 + Ca(OH)2  Ca
CO3 + H2O H2O có tác dụng Cu
SO4 khan từ màu trắng chuyển sang màu sắc xanh. Cu
SO4 + 5H2O  Cu
SO4.5H2O ko màu màu xanh lá cây 22.H H Om n ; 212.C COm n % 100Cm
Cm  ; % 100Hm
Hm  cùng với m là cân nặng HCHC lấy phân tích. Nitơ * xác minh nguyên tố nitơ trong một trong những hợp chất đối kháng giản: đưa N vào HCHC thành NH3  nhận biết bằng giấy quỳ tím ẩm. 228.N Nm n tuyệt 314.N NHm n % 100Nm
Nm  Halogen (Ví dụ: Clo) * chất hữu cơ gồm clo mang đốt  HCl HCl + Ag
NO3  Ag
Cl + HNO3 35,5.Ag
Cl HCl HCl Ag
Cln n m n   % 100Clm
Clm  VII. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ (CTPT) HỢP CHẤT HỮU CƠ - CTĐGN (Công thức dễ dàng và đơn giản nhất): cho thấy thêm tỷ lệ số nguyên tử của từng nhân tố trong phân tử. - CTPT: xác minh rõ số nguyên tử của từng yếu tố trong phân tử.  CTĐGN: CHON cùng với  :  :  :  (số nguyên, tối giản)  CTPT: Cx
Hy
Oz
Nt tốt (CHON)n với n = 1, 2, 3, - Lập CTPT là search x, y, z, t hoặc search , , ,  cùng n. XÁC ĐỊNH M LẬP CTPT Biết tỉ khối hơi so với khí A là d  M = MA*d Biết tỉ khối hơi so với không khí là d  M = 29*d Dựa vào phổ khối.  C O NHm m mmx : y : z : t = : : :12 1 16 14 =  :  :  :  tốt % % % %x : y : z : t = : : :12 1 16 14C H O N =  :  :  :  CTN: (CHON)n ; phụ thuộc KLPT tuyệt dữ kiện của đề nhằm suy ra quý giá n  CTPT  C H O N12x y 16z 14t M = = = = m m m m m
Hay 12x y 16z 14t M = = = = %C %H %O %N 100%x, y, z, t  CTPT Chú ý: Tùy đề bài, hoàn toàn có thể dựa vào phản bội ứng cháy, dựa vào phép định lượng thể tích, nhờ vào công thức tầm thường và phản ứng đặc trưng của từng các loại HCHC mà lại ta gồm cách giải riêng. Chăm đề 1. Đại cương cứng về Hoá học tập hữu cơ định hướng trọng trung ương và cách thức giải bài bác tập trắc nghiệm hoá học tập 4 CH2=C CHCH3CH3CH3VIII. CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 1. Đồng đẳng: “Những hợp hóa học hữu cơ gồm thành phần phân tử hơn, nhát nhau một hoặc các nhóm -CH2- (mêtylen) tuy nhiên có đặc thù hoá học tương tự nhau là rất nhiều chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng”. Ví dụ: một vài dãy đồng đẳng thường gặp mặt Hiđrocacbon hàng đồng đẳng CTTQ Ankan (parafin) Cn
H2n+2 với n ≥ 1 Xicloankan (1 vòng) Cn
H2n cùng với n ≥ 3 Anken tuyệt Olefin (1 links đôi) Cn
H2n cùng với n ≥ 2 Ankađien tuyệt Điolefin (2 link đôi) Cn
H2n-2 với n ≥ 3 Ankin (1 liên kết ba) Cn
H2n-2 cùng với n ≥ 2 dãy đđ của benzen giỏi Aren (3 + 1 vòng) Cn
H2n-6 cùng với n ≥ 6 Dẫn xuất của hiđrocacbon đựng oxi CTTQ (A) A rất có thể thuộc dãy đồng đẳng Điều khiếu nại Cn
H2n
O 1. Anđehit no solo chức 2. Xeton no đối chọi chức 3. Ancol ko no đối chọi chức (có 1 nối đôi) 4. Ete ko no (có 1 nối đôi) n  1 n  3 n  3 n  3 Cn
H2n
O2 1. Axit hữu cơ no, đối chọi chức 2. Este no, 1-1 chức 3. Tạp chức ancol, anđehit no n  1 n  2 n  2 Cn
H2n + 2O 1. Ancol no, 1-1 chức 2. Ete no, solo chức n  1 n  2 2. Đồng phân: “Đồng phân là hiện tượng các chất tất cả cùng CTPT dẫu vậy có kết cấu khác nhau bởi vì vậy đặc thù cũng khác nhau”. A) Đồng phân cấu tạo: đều hợp chất bao gồm cùng CTPT cơ mà có cấu trúc hoá học tập khác nhau. Khác mạch cacbon: CH3CH2CH2CH=CHCH3 và Khác đội chức: CH3COOH cùng HCOOCH3. Khác địa điểm nhóm chức:(C=C, C≡C, -OH, -CHO,) CH3CH2CH2OH cùng CH3CH(OH)CH3. B) Đồng phân lập thể: là đa số đồng phân có cấu tạo hóa học tương đồng nhưng khác nhau về sự phân bố không khí của những nguyên tử trong phân tử (đồng phân hình học, đồng phân quang đãng học). 3. Liên kết trong hợp chất hữu cơ: links cộng hóa trị là loại links chủ yếu ớt và phổ biến nhất vào hóa hữu cơ. Bao gồm hai các loại điển hình: a) liên kết đơn do một cặp electron khiến cho và được màn trình diễn bằng một gạch men nối thân hai nguyên tử. Ta gọi đó là liên kết σ. Link σ là loại links bền vững. Ví dụ: b) link bội bao hàm liên kết song và link ba. Liên kết đôi vị 2 cặp electron chế tạo ra nên, được trình diễn bằng 2 gạch nối song song giữa hai nguyên tử (một gạch bảo hộ cho liên kết σ bền vững và một gạch men tượng trưng mang lại liên kết biến hóa năng động hơn hotline là link π). Trong phản bội ứng hoá học, link π dễ bị đứt ra để liên kết đôi trở thành liên kết đơn. Chuyên đề 1. Đại cưng cửng về Hoá học hữu cơ triết lý trọng trọng tâm và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học 5 Liên kết cha do 3 cặp electron chế tạo nên, được màn biểu diễn bằng tía gạch nối song song giữa hai nguyên tử (một gạch thay thế cho link σ với hai gạch men tượng trưng mang đến hai link π). Trong phản ứng hoá học các liên kết π bị phá vỡ lẽ trước. Ví dụ: IX. PHẢN ỨNG HỮU CƠ Phân loại: phản bội ứng thế; phản bội ứng cộng; phản nghịch ứng tách. 1. QUY TẮC THẾ VÀO ANKAN, ANKEN ANKIN a) rứa halogen vào ankan (tỷ lệ 1 : 1) Nguyên tử H đính thêm với C bao gồm bậc càng cao càng dễ bị sửa chữa bởi clo hoặc brom. CH3CH2CH3CH3CH CH3Cl
C  CAg + 4NH3 + 2H2O R – C  CH + OH → R – C  CAg + 2NH3 + H2O 2. QUY TẮC CỘNG MARKOVNIKOVKhi cùng hợp hóa học HX (X: halogen, OH) vào anken tốt ankin bất đối xứng bội phản ứng thường xảy ra theo hướng: H+ sẽ link với C nhiều H hơn, X- sẽ links với C không nhiều H rộng → tạo nên ra sản phẩm chính. CH3CH CH2CH3CH CH3OHCH3CH2CH2OH+ HOH spcspp3. QUY TẮC TÁCH ZAIZEVTrong làm phản ứng tách bóc H2O khỏi ancol ROH hay tách HX khỏi dẫn xuất halogen RX, nhóm OH với X ưu tiên bóc tách cùng cùng với H của C kế bên bao gồm bậc cao hơn. CH2CH CH3OHCH3CH3CH CH CH3CH3CH2CH CH2spcspp
Chuyên đề 1. Đại cương cứng về Hoá học hữu cơ định hướng trọng tâm và cách thức giải bài bác tập trắc nghiệm hoá học 6 4. QUY TẮC THẾ VÀO VÒNG BENZENKhi trên vòng benzen đã gồm sẵn nhóm nuốm A, vị trí thế tiếp nối trên nhân sẽ nhờ vào vào bản chất của nhóm vắt A. Nuốm thể: nếu A là đội đẩy electron (thường no, chỉ có liên kết đơn). Ví dụ: nơi bắt đầu ankyl (–CH3, –C2H5), –OH, –NH2, –X (halogen), → làm phản ứng cố vào nhân xảy ra dễ ợt hơn, ưu tiên nỗ lực vào địa điểm o–, p–. Chú ý: lúc vòng gắn những nhóm đẩy thì tác nhân nạm vào vị trí o–, p– so với nhóm đẩy mạnh: –OH > –NH2 > –C2H5 > –CH3 > Halogen nếu A là nhóm rút electron (thường không no, bao gồm chứa links đôi). Ví dụ: –NO2, –CHO, –COOH, .→ phản nghịch ứng nạm vào nhân xẩy ra khó hơn, ưu tiên thế tại phần m–. Chú ý: khi vòng gắn những nhóm rút thì tác nhân gắng vào địa điểm m– so với đội rút mạnh:–NO2 > –CN > –COOH > –COOR > –CHO > –COR B. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Dạng 1. Lập CTPT hợp hóa học hữu cơ lúc biết CTĐGN phương thức giải Buớc 1 : Ðặt CTPT của hợp chất hữu cơ là : (CTÐGN)n (với nN*) Buớc 2 : Tính độ bất bão hòa ( ) của phân tử. + Ðối với cùng một phân tử bất cứ thì 0  cùng N + Ðối với những hợp chất tất cả nhóm chức chứa links  như đội –CHO, –COOH, thì   số liên kết  ở nhóm chức (vì ở cội hiđrocacbon cũng rất có thể chứa links  ). Buớc 3 : dựa vào biểu thức ( ) để chọn giá trị n (n thuờng là 1 trong những hoặc 2), từ kia suy ra CTPT của hợp hóa học hữu cơ. ● để ý : giả sử một hợp hóa học hữu cơ có CTPT là Cx
Hy
Oz
Nt thì tổng số links  và vòng của phân tử được điện thoại tư vấn là độ bất bão hòa của phân tử đó. Cách làm tính độ bất bão hòa: 2 22x y t    (với 0  cùng N ) Câu 1: Hợp chất hữu cơ (X) tất cả CTĐGN là CH3O. CTPT của (X) là A. CH3O. B. C2H6O2. C. C3H9O3. D. C4H6O2. Phía giải Đặt CTPT của (X) là: (CH3O)n hay Cn
H3n
On cùng với *n N Độ bất bảo hòa của phân tử: 2 2 3 202 2n n n      vị độ bất bảo hòa N  n = 2CTPT của (X) là C2H6O2  Chọn đáp án B. Câu 2: Axit cacboxylic (A) gồm CTĐGN là C3H4O3. (A) có công thức phân tử là A. C3H4O3. B. C6H8O6. C. C18H24O18. D. C12H16O12. Phía giải Đặt CTPT của (A) là: (C3H4O3)n tốt C3n
H4n
O3n với *n N Độ bất bảo hòa của phân tử: 2.3 2 4 2 2 322 2 2n n n nn        (32n  vị một chức axit –COOH tất cả 2 nguyên tử oxi tương ứng 1 link . Vậy phân tử axit bao gồm 3n nguyên tử oxi thì tất cả số link  là 32n. Phương diện khác, ở nơi bắt đầu hiđrocacbon của phân tử axit cũng hoàn toàn có thể có links ). Bởi vì độ bất bảo hòa N  n = 2CTPT của X là C6H8O6 Chọn lời giải B. Câu 3: Hợp chất hữu cơ (X) gồm CTĐGN là C4H9Cl
O. Công thức phân tử của X là A. C4H9Cl
O. B. C8H18Cl2O2. C. C12H27Cl3O3. D. C4H18Cl2O2. Phía giải Đặt CTPT của (X) là: (C4H9Cl
O)n xuất xắc C4n
H9n
Cln
On với *n N chăm đề 1. Đại cương về Hoá học tập hữu cơ triết lý trọng trung tâm và phương thức giải bài bác tập trắc nghiệm hoá học 7 Độ bất bảo hòa của phân tử: 2.4 2 9 2 21 02 2n n n nn         vị độ bất bảo hòa N  n = 1CTPT của X là C4H9Cl
O Chọn đáp án A. Dạng 2. Lập CTĐGN, CTPT hợp hóa học hữu cơ khi biết thành phần phần trăm về khối luợng của các nguyên tố; khối luợng của các nguyên tố cùng khối luợng phân tử của hợp hóa học hữu cơ phương thức giải Buớc 1 : Lập tỉ lệ mol của những nguyên tố vào HCHC:  C O NHm m mmn :n :n :n =x : y : z : t = : : :12 1 16 14C H O N =  :  :  :  xuất xắc % % % %n :n :n :n =x : y : z : t = : : :12 1 16 14C H O NC H O N =  :  :  :  Buớc 2 : biến đổi tỉ lệ bên trên thành tỉ lệ của các số nguyên dễ dàng nhất (thuờng ta lấy những số trong dãy phân chia cho số bé nhất của hàng đó. Nếu dãy số thu đuợc vẫn không hẳn là dãy số nguyên buổi tối giản thì ta thay đổi tiếp bằng phương pháp nhân cùng với 2 ; 3 ;), suy ra CTĐGN. Buớc 3 : Ðặt CTPT = (CTÐGN)n  M (KLPT của HCHC) = n.MCTĐGN  n  CTPT. Câu 4: chất hữu cơ (X) cất 7,86% H ; 15,73% N về khối lượng. Ðốt cháy hoàn toàn 2,225 gam (X) thu được CO2, tương đối nước và khí nitơ, trong những số ấy thể tích khí CO2 là 1,68 lít (đktc). Công thức phân tử của (X) là (biết MX

... V25.HDGiai
Mot
So
BTHay
Va
Kho
Hidrocacbon_Phan
IV(Tu
Lieu
Hoc
H2n–2 B những hiđrocacbon tất cả công...

Bạn đang xem: Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ


*

... Dưới chăm đề ôn luyện môn Hóa học T chăm đề Đại cương cứng Hoá học hữu CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ A LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM I HỢP CHẤT HỮU CƠ (HCHC) VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ (HHHC) 1) Hợp hóa học hữu ... Nghiệm hoá học chăm đề Đại cương Hoá học hữu VIII CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Đồng đẳng: “Những hợp hóa học hữu gồm thành phần phân tử hơn, nhiều nhóm -CH2- (mêtylen) có tính chất hoá học tương ... (–NO2),… lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học tập chăm đề Đại cương Hoá học tập hữu IV DANH PHÁP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ : gồm tên thông thường, tên khối hệ thống Dựa vào nguồn gốc hay tính...
*

... ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol : 1, thu hóa học hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) lúc X phản nghịch ứng cùng với HBr thu hai thành phầm hữu khác tên thường gọi X A but-2-en B xiclopropan C but-1-en D propilen ... Dịch brom nhiệt độ thường tên thường gọi X A stiren B xiclohexan C xiclopropan D etilen Câu 19 Hiđrat hóa anken tạo thành thành ancol (rượu) hai anken A eten but-2-en (hoặc buten-2) B eten but-1-en (hoặc ... áp suất) Tỉ khối X so với khí hiđro A 22,2 B 25,8 C 11,1 D 12,9 Câu 17 vào bình kín đáo chứa chất hữu X (có dạng Cn
H2n
O2) mạch hở O2 (số mol O2 gấp hai số mol đề xuất cho phản ứng cháy) 139,9o
C, áp...
*

... Nito bí quyết phân tử A B A C6H6; C6H7N B C8H10; C8H11N C C7H8; C7H9N D C5H10; C5H11N Hocmai.vn – Ngôi trường bình thường học tập trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Khóa học luyện thi Quốc ... (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2 011 ) 14 , Xà chống hóa hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 hỗn hợp Na
OH (dư), thu glixerol các thành phần hỗn hợp gồm tía muối (không tất cả đồng phân hình học) cách làm ... Ngôi trường thông thường học tập trò Việt Tổng đài tứ vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Khóa học tập luyện thi non sông PEN-C: Môn Hóa học (Thầy Vũ khắc Ngọc) các pp giải toán đặc trưng hóa hữu Câu 13 : Đốt cháy hoàn...

Xem thêm: Mua hạt mắc khén ở tphcm uy tín chất lượng tốt nhất, hạt mắc khén


*

... Obitan lai hóa sp như nhau Hai obitan nằm mặt đường thẳng sinh sản thành góc nhì obitan lai hóa 18 00 http://www.ebook.edu.vn Chương 1: Đại cương hố học hữu Trang 13 (hình 1. 7) 2s sp 2p sp 18 0O Hình 1. 7: Sự ... Chất hữu có lực liên kết yếu lực hút lưỡng cực giũă phân tử phân cực, lực Vandecvan, http://www.ebook.edu.vn Chương 1: Đại cương hố học tập hữu Trang 15 BÀI TẬP 1. 1 Hãy nêu định nghĩa: chất hữu cơ, ... Chương 1: Đại cưng cửng hố học hữu http://www.ebook.edu.vn Trang Nhờ tất cả hố học hữu bạn ta hiểu sâu sắc chất tạo nên thể sống hóa học qui diễn tả thể sống do vậy, hố học tập hữu sở ngành hố học...
*

tài liệu ôn thi THPT đất nước môn hóa học năm nhâm thìn cực giỏi (Phần 1: Đại cương về hóa học hữu cùng Hiđrocacbon)


... N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *