Bộ 10 Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2022

Bộ đề kiểm soát Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 dưới đây nằm trong cỗ Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2023 - 2024 vì Vn
Doc.com sưu tầm với đăng tải. Cỗ 16 đề thi học tập kì 2 giờ Anh 5 bao gồm đáp án được biên tập bám ngay cạnh chương trình sẽ học giúp học sinh lớp 5 củng cố kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp đã học vào Unit 11 - 20 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 học kỳ 2


Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 tất cả đáp án

A. Cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2022 - 2023B. Cỗ 16 đề tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 năm 2023 bao gồm đáp án

A. Cỗ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ hai năm 2022 - 2023

Vn
Doc.com vẫn đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 5 tất cả đáp án tiếp sau đây với ước muốn giúp các em chuẩn bị thật xuất sắc những kỹ năng làm bài bác thi hiệu quả.

Tiếng Anh 5 cỗ Giáo dục


Tiếng Anh 5 Smart Start

Tiếng Anh 5 Family và Friends

B. Cỗ 16 đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì hai năm 2023 gồm đáp án

I. Đề chất vấn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 có đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn vào trường đoản cú không cùng loại

1. A. Tooth B. Eye C. Head D. Aspirin

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Beautiful B. Souvenir C. Interesting D. Colourful

4. A. Summer B. Spring C. Me D. Country

5. A. How B. What C. That D. Who

II. Chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D cho đầy đủ câu sau

1. What are you going.......... Tomorrow?


A. To do B. Vị C. Did D. Doing

2. Linda..... Going to lớn visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. Is D. B&C

3. They...... Swimming last Saturday.

A. Go B. Going C. Went D. Goes

4. Are they going to lớn the các buổi party tomorrow? - Yes, they.............

A. Are B. Bởi C. Did D. Can

5. He should go to the........... Because he has a toothache.

A. Dentist B. Nurse C. Teacher D. Doctor

6. My friends and I............ Going to the zoo next Saturday.

A. Is B. Was C. Are D. Were

7. Are you going to bởi your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. He is D. He was

8. What"s the matter............. You? -I have a cold.

A. To lớn B. With C. From D. In

9. How many seasons are............ In England?

A. These B. Those C. They D. There

10. It"s often............... In the rainy season.

A. Cold B. Warm C. Rainy D. Sunny

III. Đọc hiểu kế tiếp chọn lời giải đúng bên dưới cho phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him khổng lồ the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins và said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn"t go out. I think you will get better soon. "

1. A. Was B. Were C. Is D. Are

2. A. Go B. Going C. Went D. Goes

3. A. Has B. Have C. Had D. Having

4. A. An B. A C. Any D. Some

5. A. Wear B. Wore C. Wearing D. To wear

IV. Sử dụng những từ đến sẵn với điền vào đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I"m very..... (1)...

2. Dad: What" the... (2).... With you, son?

3. Son: I have a... (3)....


4. Dad: you should.... (4).... Some aspirins và you shouldn"t go.... (5)....

V. Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. Going/ We/ to/ are/ vì Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

2. You/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?.....................................................................................

3. Visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to. .....................................................................................

4. Going/ We/ to/ are/ bởi Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

VI. Đọc phát âm và vấn đáp câu hỏi.

Last Sunday, Lan didn"t go to school, but she went khổng lồ her friend"s birthday party. She got up early in the morning, went to lớn the shop, & bought some gifts & flowers. Then, she went lớn her friend"s house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide & seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the buổi tiệc ngọt came to an end. They said goodbye to lớn each other & went home late in the the evening.

1. Did Lan go lớn school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she bởi vì at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................


ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. Tired 2. Matter 3. Fever 4. Take

V. 1. We are going lớn visit bởi Son next weekend.

2. Are you going lớn watch T.V this evening?

3. She is going lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going to visit bởi vì Son next weekend.

VI. 1. No, she didn"t.

2. She went to her friend"s birthday party.

3. She bought some gifts & flowers.

4. At the party, she ate a lot of cakes và drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

⇒ tham khảo thêm đề thi giờ đồng hồ Anh 5 theo thông tư 22: Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 tất cả file nghe

II. Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 tất cả đáp án - Đề số 2

I. Lựa chọn từ khác loại.

1. A. Windy B. Cloudy C. Sky D. Rainy

2. A. Fever B. Matter C. Toothache D. Cough

3. A. Mouth B. Arm C. Health D. Eye

4. A. Summer B. Spring C. Season D. Winter

5. A. Village B. Bus stop C. Railway station D. Airport

II. Chọn câu trả lời đúng

1. It takes about thirty hours ………….. From Hanoi to lớn Ho chi Minh City.

A. Khổng lồ fly B. Flying C. Fly D. To lớn flying

2. ………….. Is it from Hanoi to Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. In my country: spring, summer, autumn và winter.

A. Season B. Seasons C. People D. Students

4. What ………….. You ………….. Next weekend?

A. Vì / do B. Are / vì C. Did / vị D. Are / going khổng lồ do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. Go to school because he ………….. A toothache.

A. Didn’t / had B. Doesn’t / has C. Didn’t / has D. Doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. In the winter.

A. Ski B. Skiing C. Lớn ski D. To skiing

8. ………….. Are you going this summer holiday? ~ I’m going to lớn Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want to lớn have a good time ………….. Hanoi.

A. On B. At C. For D. In

10.Hoa ………….. A letter to her pen friend now.

A. Is writeing B. Is writing C. Writes D. Wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going khổng lồ hold a School Festival.
2. What bởi you usually do in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to bởi vì next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went to lớn visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Search lỗi sai và sửa trong những câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday party.

3. He likes watching TV. He watch it every day.


4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp từ bị xáo trộn thành câu tất cả nghĩa.

1. Where / museum / is/ ? / the

2. Going / khổng lồ / I’m / . / Vung Tau

3. Drink / . / warm / water / should / you

4. Yesterday / you / at / ? / did / home / stay

5. Doesn’t / volleyball / . / Mary / lớn / want / play

VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn giải đáp đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Search lỗi sai với sửa trong những câu sau.

1 - by thành with;

2 - am thành was;

3 - watch thành watches;

4 - writein thành writing;

5 - play sometimes thành sometimes play;

V. Xếp từ bị đảo lộn thành câu gồm nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I"m going khổng lồ Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at home yesterday?

5 - Mary doesn"t want khổng lồ play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn"t.

III. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: bố trí lại những từ để chấm dứt các câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. Autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. Yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. Here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. Amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: lựa chọn và khoanh vào tự đúng A, B, hoặc C để tương xứng ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm và beautiful.

A. Summer

B. Winter

C. Spring.

b. She __________ lớn the doctor. She has a fever.

A. Shouldn’t

B. Should goes

C. Should go.

c. What _________ Tom vì chưng last night?

A. Does

B. Did

C. Was.

d. ___________ is going to travel lớn Hanoi? Mrs Brown.

A. Where

B. When

C. Who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. On

B. In

c. From.

Bài 3: search từ tất cả cách đọc khác những từ còn lại ở trong phần gạch chân và khoanh tròn tự đó trong các câu sau. (2 đ).

a. Candy many after matter

b. Ride picnic music visit

c. Fever better she because

d. Museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn bên dưới đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn & winter. In summer, it is sunny & hot. Nam và Mai are going to visit Hanoi this summer. They are going khổng lồ there by train. Và They are going lớn stay there for six days. They are going to the park và the zoo.

Trả lời các câu hỏi dưới đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going khổng lồ visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ra mắt về khí hậu ở vn trong hai mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: thu xếp lại những từ để xong các câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What"s the weather like in autumn?

c - He wrote a letter to lớn his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to the amusement park.

Bài 2: lựa chọn và khoanh vào từ bỏ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: tra cứu từ tất cả cách phát âm khác những từ còn lại tại vị trí gạch chân cùng khoanh tròn trường đoản cú đó trong các câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn bên dưới đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny và hot.

c - Nam và Mai are going to visit Hanoi this summer.

d - They are going lớn there by train.

IV. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Chấm dứt các câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here khổng lồ Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn vào lời giải đúng 

1 . Yesterday, he ………… khổng lồ school.

A. Went B. Go C . Are D . Is

2. She usually goes to lớn school .....bus.

A. At B. On C . In D . By

3. How …………. Is it from here to lớn Vinh?

A. Left B. Far C. Near D . Right

4 . What …………. The weather like?

A.are B. Bởi vì C . Is D . Does

5. What vì chưng you usually vì chưng summer

A. In B. On C . At D . To

III. Gạch chân phần đa từ sai ở cột A với viết lại mang lại đúng vào cột B

A

B

1. Sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. Stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. Babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. Weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu tất cả nghĩa

1. Is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. He/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn thành các câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants khổng lồ be a doctor.

7. How far is it from here to Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn vào giải đáp đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân số đông từ không đúng ở cột A cùng viết lại mang đến đúng vào cột B

A

B

1. Sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. Stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. Stadium, cool, island, weekend, from, always

3. Babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. Badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. Weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. Weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp đến xếp các từ sau thành câu tất cả nghĩa

1 - How far is it from here to lớn Duc Tho?

2 - Is He going lớn visit Phu Quoc island.

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh - Đề số 5

I. Hoàn thành các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want khổng lồ _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going khổng lồ play hide và seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì you usually do _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn đáp án đúng.

1 . How ……………… vị you play badminton ?

A. Far B. Often C . Never D . Ever

2. What did you vày at the festival ?.

A. Danced B. Dance C . Sing D . Draw

3. …………. The matter with you ?

A. When B. Who C. What D . How

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. It C . Oh D . Yes

5. Where …………….. The amusement park ?

A. Are B. Is C . Am D . Be

III. Gạch ốp chân tự sai với sửa.

1. Sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. Stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. Babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. Bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1. She/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. In/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 tất cả đáp án - Đề số 6

I. Xong các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants lớn _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi lớn Ho chi Minh city ?

6. They _ _ _ going lớn skipping rope.

7. _ _ _ you vị homework last night ?

8. What bởi vì you usually vì chưng _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn đáp án đúng.

1 . How ……………… bởi vì you play badminton ?

A. Far B. Often C . Never D . Ever

2. What did you vì chưng at the festival ?.

A. Danced B. Dance C . Sing D . Draw

3. …………. Is The matter with you ?

A. When B. Who C. What D . How

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. It C . Oh D . Yes

5. Where …………….. The amusement park ?

A. Are B. Is C . Am D . Be

III. Gạch ốp chân từ bỏ sai cùng sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. He/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. In/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Dứt các câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want to be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We are going to lớn play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì you usually bởi in winter ?.

II. Khoanh tròn lời giải đúng.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch men chân tự sai cùng sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Thu xếp những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - Is he going to travel by bus?

2 - What vì you usually bởi in winter?

VII. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 có đáp án số 7

I. Hoàn thành các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi vì _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn lời giải đúng.

1. Yesterday, he ………… khổng lồ school.

A. Went

B. Go

C. Are

D. Is

2. She usually goes to lớn school ……… bus.

A. At

B. On

C. In

D . By

3. How …………. Is it from here to lớn Vinh ?

A. Left

B. Far

C. Near

D . Right

4 . What …………. The weather like ?

A. Are

B. Do

C. Is

D. Does

5. What vị you usually vì …………. Summer

A. In

B. On

C. At

D. To

III. Gạch men chân trường đoản cú sai và sửa.

1. Sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. Stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. Babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. Bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1. She/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. In/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Xong xuôi các câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want khổng lồ BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh khổng lồ Ha Noi ?

6. We ARE going lớn play hide & seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vị you usually vì chưng IN winter ?.

II. Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch ốp chân từ sai cùng sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1 - Is she going to lớn travel by train?

2 - What vì you usually vày in spring?

VIII. Đề thi giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 bao gồm đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn vào 1 từ không giống với đầy đủ từ còn lại.

1. A. Kitchen B. Bedroom C. Bed D. Livingroom

2. A. Behind B. Door C. Next khổng lồ D. On

3. A. Sing B. Dance C. Play D. Bathtub

4. A. Teacher B. Door C. Window D. Table

5. A. His B. My C. Her D. They

6. A. Am B. Is C. Are D. Can

7. A. Spider B. Dog C. Desk D. Rabbit

8. A. Teacher B. Mother C. Father D. Grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn vào giải đáp đúng.

1. There ______ a book next to the table.

A. Am B. Is C. Are D. Can

2. There are ______ in front of the bed.

A. Book B. Chair C. Lamps D. Sofa

A. Your B. You C. They D. We

4. Bậc thang sing a tuy vậy ______ she can’t dance.

A. Và B. Or C. The D. But

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______ .

A. Not B. No C. Nor D. And

6. There are books ______ the table.

A. A B. An C. Under D. This

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______ is.

A. They B. This C. Those D. There

8. I can ______ find my book.

A. No B. Vày C. Are D. Not

9. Look at ______ . She can draw a picture.

A. Him B. Her C. We D. Me

10. I can ride a bicycle but I ______ ride a pony.

A. Can B. Vị C. Isn’t D. Can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she vì D. No, she doesn’t

2. Where vì you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next to the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s nam giới C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn vào 1 từ khác với số đông từ còn lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. Visiting B. Watching C. Taking D. Were

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Sunny B. Weather C. Rainy D. Windy

4. A. Leg B. Toothache C. Cold D. Headache

II. Choose the best answer to complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. Is doing B. Does C. Did D. Doing

6. She ______ camping last summer.

A. Went B. Is going C. Go D. Goes

7. Alan ______ a letter to lớn his new pen friend at the moment.

A. Writes B. Is writing C. Wrote D. Writing

8. She always ______ khổng lồ school by bike.

A. Went B. Is going C. Go D. Goes

9. Lili ______ a letter to her new pen friend yesterday.

A. Write B. Writing C. Writes D. Wrote

10. Alan should ______ because he has a fever.

A. Go to lớn an engineer B. Go to a farmer C. Go to the doctor D. Go swimming

11. Are you going ______ TV this evening?

A. Watch B. Watching C. Lớn watch D. Watched

12. Linda ______ going to lớn visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words to lớn make sentences: ( 2 ms )

13. Going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. Often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. Weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. Visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage và then do the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom và his friends are going to lớn visit do Son. They are going to lớn travel by bus. They’re going khổng lồ stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to go swimming & take a lot of photos. They are going khổng lồ buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going khổng lồ travel?

........................................................................

18. Where are they going khổng lồ stay?

........................................................................

19. Are they going to lớn go swimming?

........................................................................

20. What are they going khổng lồ buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words lớn make sentences: ( 2 ms )

13. Going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to school by xe đạp next Monday...........

14. Often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. Weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

Xem thêm: Cách Làm Bánh Tráng Sốt Me Chấm Bánh Tráng, Chua Chua Cay

16. Visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going khổng lồ visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage & then bởi vì the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going khổng lồ travel by bus.

18 - They are going to stay in a hotel.

19 - Yes, they are.

20 - They are going khổng lồ buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 tất cả đáp án - Đề số 10

I. Chuẩn bị xếp các chữ sau thành từ hoàn hảo (1ms)

1. Nksi → ……………….. 2. Ouhes → …………….........

3. Ookshbelf → ………….. 4. Onetephle → ……………..

II. Chọn giải đáp đúng (3ms)

1. ………. Vì you live ? I live …… tuy nhiên Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. Number / street B. Address / streets C. Address / street D. Number / streets

3. Where ……... The stove ? It is in the …………………

A. Is / bedroom B. Are / bathroom C. Is / kitchen D. Are / dining room

4. Is ……. Bed next ……. The chair ? Yes, it is.

A. The / by B. A / lớn C. The / of D. The / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. My crayon.

A. Wrong / find B. Matter / hear C. Wrong / hear D. Matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. A pony.

A. Me / ride B. He / ride C. Him / ride D. His / ride

7. Is there a lamp in front ……. The table? ……, there isn’t.

A. Of / No B. On / Yes C. On/ No D. Of/ Yes

8. He can ……. A bicycle.

A. Read B. Ride C. Write D. Do

9. …………. Can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. Swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. He can D. Can she

11. I can sing a song. What …… you? I can dance.

A. Are B. About C. Vị D. Can

12. This is ……… house.

A. Me B. I C. My D. He

III. Vấn đáp các thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Thu xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh (3ms)

1. The / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. The / on / frog / the / are / The / dog / log. / và : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chuẩn bị xếp các chữ sau thành từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn câu trả lời đúng (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Vấn đáp các câu hỏi sau (3ms)

1. Phái nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It"s 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những từ sau thành câu hoàn chỉnh (3ms)

1. The / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. The / on / frog / the / are / The / dog / log. / và : ……The dog và the frog are on the log.……

XI. Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 5 gồm đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn từ tất cả phần gạch men chân phát âm khác.

1. A. Windy B. Sunny C. Sky D. Rainy

2. A. Weather B. Cream C. Health D. Headache

3. A. Mouth B. Cloud C. About D. Your.

4. A. Cold B. Hot C. Sore D. Body

5. A. Headache B. Toothache C. Watch D. Earache

Bài 2. Lựa chọn một từ trong ngoặc và dứt câu. 

1. What’ s the weather like ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. Rainy in bầu Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. The people like ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. Kết hợp thắc mắc côt A cùng với câu trả lời cột B đến phù hợp.

ABĐáp án
1. When do you begin the newschool year?a. In spring
2. What vày you usually bởi in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When vì chưng you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có 1 lỗi sai, tìm và sửa lại đến đúng.

1. What’s the matter lớn you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday party.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger than monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Thu xếp từ thành câu trả chỉnh.

1. Nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. Having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. Drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. Yesterday / you / at / did / home / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

I’m having a wonderful time in quang đãng Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful và the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from bầu Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn từ gồm phần gạch chân phạt âm khác.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Lựa chọn một từ vào ngoặc và kết thúc câu.

1. What’ s the weather like ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. Rainy in thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. The people like ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. Kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho phù hợp.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Từng câu sau có 1 lỗi sai, tìm với sửa lại cho đúng.

1 - khổng lồ thành with

2 - am thành was

3 - watchs thành watches

4 - is thành are

5 - biger thành bigger

Bài 5. Thu xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I"m having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice và honey.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

1 - He is in quang quẻ Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn"t.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn từ gạch chân có cách vạc âm khác.

1. A. Man B. Fat C. Game D. Maths.

2. A. Learned B. Turned C. Listened D. Walked.

3. A. Sporty B. Easy C. Why D. Country

4. A. From B. October C. November D. Long

5. A. Weather B. Cream C. Health D. Headache

6. A. Cold B. Hot C. Sore D. Body

Bài 2. Tất cả bao nhiêu biện pháp đọc ở trong phần được gạch men chân bên dưới đây.

1. A. Zebra B. Get C. elephant D. She ____

2. A. Wash B. Badminton C. Grade D. amazing ____

3. A. Monkey B. Do C. Brother D. So ____

4. A. Bridge B. Wide C. River D. High ____

5. A. Fast B. Last C. Man D. Late ____

Bài 3. Lựa chọn từ trong ngoặc dứt câu.

1.I’m going lớn travel ________ train ( by, in. On )

2. What is he going to do ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse me.

4. Go straight ahead, then turn right. The post office is next lớn the school

5. Yes. There is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền từ ưng ý hợp hoàn thành câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm kiếm lỗi sai cùng sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights & turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather like yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred & forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác minh thông tin dưới đây nếu là đúng ghi T, nếu như là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích to play football very much and I want khổng lồ be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants to lớn be a singer because she likes to lớn sing. She wants to lớn be a famous person.

1. Phong likes to play football

2. Phong wants to lớn be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants to lớn be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn từ gạch men chân bao gồm cách vạc âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Bao gồm bao nhiêu phương pháp đọc ở trong phần được gạch ốp chân bên dưới đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Lựa chọn từ trong ngoặc ngừng câu.

1.I’m going khổng lồ travel ____by____ train ( by, in. On )

2. What is he going to vì chưng ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại.

3. Excuse me.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. There is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. The post office is next to lớn the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền từ mê say hợp hoàn thành câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vị yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English & art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm kiếm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights và turn left

.....................into thành to...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

................."s thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred & forty-five centimetres

............long thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen thành listen to.........................

6. Let is play cards

...........Let is thành Let"s.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác minh thông tin tiếp sau đây nếu là đúng ghi T, nếu là không nên ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn từ tất cả phần gạch chân phân phát âm khác.

1. A. Go B. Some C. Hope D. Holiday.

2. A. Pack B. ask C. away D. Suitcase

3. A. Music B. Fun C. Flu D. Club

4. A. camping B. Ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. Blouse B. Trousers C. House D. Country

Bài 2. Chọn từ đúng trong những ngoặc để thành câu.

1. Ho đưa ra Minh thành phố is _________ than Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, me )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday các buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going khổng lồ _______a song ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T ví như thông tin tiếp sau đây đúng; F ví như thông tin sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller than me. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger than mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than Phong’s & I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older than Nam. ______

2. Phong is taller than Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller than Phong’s ______

4. Nam’s table is longer than Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Từng câu sau bao gồm một lỗi sai. Em hãy tìm và sửa lại mang lại đúng. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to bởi vì in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he vì in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have khổng lồ breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn từ có phần gạch ốp chân phạt âm khác.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn từ đúng trong ngoặc nhằm thành câu.

1. Ho chi Minh city is ____bigger_____ than Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, me )

3. My _____brother"s________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday party last night ( was, were, am)

6. They are going lớn ___sing____a song ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T giả dụ thông tin dưới đây đúng; F ví như thông tin sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Từng câu sau bao gồm một lỗi sai. Em hãy tìm với sửa lại mang lại đúng.

1. Does Lan & Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa thành Do..........................

2. What are you going to vị in this weekend?

.............in sửa thành on.....................

3. What does he bởi vì in 1982?

.................does sửa thành did......................

4. I’m going to lớn cinema this evening.

............cinema sửa thành the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa thành worker.................

6. What did you have to breakfast?

...............to sửa thành for.......................

Tải trọn bộ nội dung bô đề thi và đáp án tại đây: 16 đề ôn thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 bao gồm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được cập nhật liên tục bên trên Vn
Doc.com.

Bộ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 bao gồm đáp án

ova.edu.vn tham khảo và soạn Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó được điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 5.

*


Bộ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 gồm đáp án

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. LISTENING

Part 1. Listen và number. There is one example.

*

Part 2: Listen & tick (✔) the correct pictures.The first is done for you.

Example:Which city is more peaceful?

*

1. Which place is more beautiful?

*

2. Which city is more exciting?

*

3. Which đô thị is more expensive?

*

4. Which place is more wonderful?

*

5. Which đô thị is more modern?

*

READING

Part 1. Read and tickTrue or False. There is one example (0).

Dear Mary,

Last weekend, I went khổng lồ Sa page authority with my family. It’s a beautiful town in the North of Viet Nam. It’s smaller than my hometown, but it’s more peaceful. We visited some interesting places such as the Church, Hoang Lien National Park và Sa page authority Market. The weather was fine. It was cooler và drier than in my place. The food was cheap, but the clothes were more expensive.

We stayed in Sa page authority for five days. I really had a fantastic time there. It was more beautiful than I expected.

Bye,

Mai

*

Part 2: Readand circle the correct answer. There is one example

*

0. What’s his name ?

*

1. How many seasons are there in Can Tho?

a. 2 b. 3 c. 4

2. What are they?

a. The dry season và the sunny season

b. The dry season và the windy season

c.the dry season và the rainy season

3. What will the weather be lượt thích in Ha Noi this weekend?

a.cold và dry b. Cool & sunny c. Hot & cloudy

4. What will the weather be like in da Nang this weekend?

a.cold và dry b. Hot và cloudy c. Cool & sunny

5.What will the weather be like in Can Tho this weekend?

a.cold and dry b. Hot & cloudy c. Cool và sunny

WRITING

Part 1. Order the letters to make the words. There is one example.

*

Part 2. Reoder the words khổng lồ make the sentences. There is one example.

0. You / matter / with / what’s / the What’s the matter with you ?

1. Sore / a / throat / I / have __________________________________________

2. You / be / like / a / would / footballer / to lớn _______________________________ ?

3. Usually / dry / it’s / cool / & ________________________________________

4. Expected / beautiful / than / it’s / more / I _______________________________

5. In / peaceful / hometown / quite / & / my / life / is

_____________________________________________________________

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1.A. Books B. Pencils
C. Rulers
D. Bags

2.A. Read B. Teacher
C. Eat D. Ahead

3.A. Tenth B. Math C. Brother
D. Theater

4.A. Has B. Name C. Family
D. Lamp

5.A. When B. Who C. Why D. Where

II. Fill in the blanks.

1. What do you vị in your miễn phí time? – I often _______skating with my friends.

2. What are you doing? I’m __________a cabbage.

3. They are ________________the táo bị cắn tree. They may fall.

4. Maria likes __________books in her free time.

5. I have a pain in my back. I have a___________

III. Match.

1. What happened in the story?

2. Why would you like to be a writer?

3. Don’t cảm ứng the stove!

4. Who is the main character in this story?

5. What would he like to be in the future?

a. Because I’d lượt thích to write stories for children.

b. He’d like to be a teacher.

c. Because you may get a burn.

d. First, the prince visited the castle & he met a beautiful princess.

e. It is Doreamon.

Answer:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

IV. Rearrange these sentences.

1. fly/ because/ be/ would like/ Minh/ pilot/ to/ planes./ like/ he’d/ a/ to

______________________________________________________________

2. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/.

______________________________________________________________

3. folk tales/ I/ because/ love/ each of them/ me/ gives/ in life./ a lesson

______________________________________________________________

4. to/ often/ I/ cinema / my/ the/ free/ go/ time./ in

______________________________________________________________

5. had/ Quan/ to/ the/ headache/ doctor/ because/ went/ he/ a/.

______________________________________________________________

V. Read & answer.

My name is Hoang Anh. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near cha Na Hills. We go there by car in the morning. My father likes fishing in the stream. My mother likes cooking barbecue for us. My brother & I usually play hike-and-seek. It’s so fun. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.

1. What’s her name?

______________________________________________________________

2. What does she vày in her miễn phí time?

______________________________________________________________

3. What does her father like doing?

______________________________________________________________

4. What does her mother like doing?

______________________________________________________________

5. When vị they return home?

______________________________________________________________

6. do they love camping?

______________________________________________________________

VI. Write about their family và what they vị in their miễn phí time.

My name is ______________. There are four people in my family. I usually _____________________ in my không tính phí time. My mother is a/ an _____________, & she usually __________________________ in her không tính phí time. My father is a/an _________________. He often __________________ in his không lấy phí time. My brother/ sister usually ___________________________.

Đáp án và Thang điểm

I.

1. A2. D3. C4. B5. B

II.

1. Go2. Cutting3. Climbin4. Reading5. Backache

III.

1 - D2 - A3 - C4 - E5 - D

IV.

1. Minh would lượt thích to be a pilot because he’d lượt thích to fly planes.

2. Mr. Tuan should take a rest.

3. I love folk tales because each of them gives me a lesson in life.

4. I often go to lớn the cinema in my không tính tiền time.

5. quan lại went lớn the doctor because he had a headache.

V.

1. Hoang Anh

2. Go camping with her family

3. Fish in the stream

4. Cooking barbecue for family

5. In the late evening

6. Yes, very much

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. a. Thatb. Make c. Take d. Cake

2. a. Findb. Thingc. Mind d. Bike

3. a. Gun b. Func. Sund. June

4. a. Stoveb. Lovelyc. Sometimes d. Come

5. a. Sunnyb. Underc. Studentd. Lunch

II. Choose the correct khung of the verbs.

1. Look! The bird (fly) ______________________

2. It (rain)________ very much in the summer. It (rain)________________ now.

3. She always (go) ____________ shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *