Hình bánh sinh nhật bằng ký tự, biểu tượng cảm xúc sinh nhật

Emoji
Văn bạn dạng thuần túy
Nghĩa là gì
Copy / Paste
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *